Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 14.03.2019 kl. 19.00

Innkalling til årsmøte i Foreningen Skougaards Hus

Torsdag 14.03.2019 kl. 19.00, Vaterlands gate 14, 3970 Langesund

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Presentasjon av delegater
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent og 2 protokollvitner
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av saksliste
7. Behandling av årsmelding
8. Behandling og godkjenning av regnskap
9. Behandling av innkomne forslag

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest torsdag 21.februar 2019.
Forslag om vedteksendringer skal være behandlet i egen eierforening før innsendelses innen fristen. (e-post: regnskap@skougaardshus.no)